GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

CONSULTA PARA IMPLANTAR EL PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

CARTA

PLA ESPECÍFIC

Benvolgudes famílies:
Per la present i havent rebut l’autorització de la Conselleria d’Educació per a realitzar la consul-ta a les famílies, els informem del procés i de les qüestions més rellevants .
El consell escolar de centre aprovà sol·licitar a l’administració educativa l’autorització per adoptar un pla específic d’organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.
L’horari a desenvolupar proposat serà el següent: HORA: ACTIVITATS PROPOSTES A DESENVOLUPAR DE DILLUNS A DIVENDRES:
De 07:00 a 09:00 hores
Escola Matinera de caràcter voluntari.
De 09:00 a 14 hores
Horari lectiu.
De 14:00 a 15:30 hores
Horari de menjador.
15:30 a 17:00 hores
Activitats extraescolars voluntàries.
L’horari per Educació Infantil s’inicia i finalitza a les mateixes hores, però s’adapta a les neces-sitats d’aquest alumnat i es realitzaran dos esplais al llarg del matí de trenta i quinze minuts respectiva-ment.
El pla específic d’organització de la jornada escolar proposat està disponible a la Secretaria de l’escola i a la pàgina web del centre.
El cens de mares i pares amb dret a vot es publicarà de forma provisional a partir del 27 i el definitiu es publicarà el 30 de març.
Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare o mare, o tutor/a, efectuarà un vot. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots, si és que disposen del títol de família monoparental.
Per això, els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el proper dia 04 d’abril de 2017 entre les 09:00 i les 19:00 hores, a la qual hauran d’anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals.
La taula de votació estarà integrada per la persona que exercisca la direcció del centre, que ac-tuarà de president, i dos pares, mares o tutors de l’alumnat, integrants del cens electoral, designats per sorteig. Hi actuarà de secretari/ària el de menor edat.
A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals de l’alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo a la persona titular de la direcció del centre a partir del divendres 31 de març, utilitzant el sistema de doble sobre: al sobre interior, de color marró, es col·locarà el vot ja complimentat, una ve-gada tancat aquest sobre, es posarà dins d’un altre sobre, de color blanc, junt la fotocòpia del NIF, NIE o passaport que tenen que aportar vostès. Una vegada tancat el sobre blanc, caldrà signar-lo a la solapa, per tal de comprovar les signatures. Disposaran de sobres a la secretaria del centre.
El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l’Ordre 25/2016 de 13 de juny de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 7806, de data 16 de juny de 2016).
Sense un altre particular, atentament.
LA DIRECCIÓ.
CARTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES SOBRE LA
CONSULTA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR.
Alaquàs, a 24 de marzo de 2017.
Estimadas familias:
Por la presente y habiendo recibido la autorización de la Conselleria d’Educació para realizar la consulta a las familias, les informamos del proceso y de les cuestiones más relevantes.
El consejo escolar de centre aprobó solicitar a la administración educativa la autorización para adoptar un plan específico de organización de la jornada escolar para les próximos tres cursos escolares: 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.
El horario a desarrollar propuesto será el siguiente: HORA: ACTIVIDADES PROPUESTAS A DESARROLLAR DE LUNES A VIERNES:
De 07:00 a 09:00 horas
Escola Matinera de carácter voluntario.
De 09:00 a 14 horas
Horario lectivo.
De 14:00 a 15:30 horas
Horario de comedor.
15:30 a 17:00 horas
Actividades extraescolares voluntarias.
El horario para Educación Infantil se inicia y finaliza a las mismas horas, pero se adapta a las necesidades del alumnado y se realizarán dos patios a lo largo de la mañana de trente y quince minutos respectivamente.
El plan específico de organización de la jornada escolar propuesto está disponible en la Secre-taria y en la página web del centro.
El censo de madres y padres con derecho a voto se publicará de forma provisional a partir del 27 y el definitivo se publicará el 30 de marzo.
Esta decisión de cambio necesita al menos el voto favorable del 55% del censo de las familias con derecho a voto. Cada padre o madre, o tutor/a, aportará un voto. Las familias monoparentales o aquellas en las que solo haya un tutor o tutora por diversas circunstancias, podrán efectuar dos voto, si disponen del título de familia monoparental.
Por ello, les convocamos a la votación que se realizará en el centro el próximo 04 de abril de 2017 de 09:00 a 19:00 horas, en la que tendrán acompañar el DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir. Los documentos han de ser originales.
La mesa de votación estará formada por la persona que ejerza la dirección del centro, que ac-tuará como presidente y dos padres/madres o tutores del alumnado, pertenecientes al censo electoral, designados por sorteo. Actuará como secretario/a el de menor edad.
A parte de la votación presencial, los padres, las madres y los representantes legales del alum-nado podrán participar en la votación enviando su voto a la mesa de votación del centro por correo certificado o entregándolo a la persona titular de la dirección del centre a partir del viernes 31 de marzo, utilizando el sistema de doble sobre: en el sobre interior, de color marrón, se colocará el voto ya relle-nado, una vez cerrado este sobre, se pondrá dentro del otro sobre, de color blanco, junto a la fotocopia del NIF, NIE o pasaporte. Una vez cerrado el sobre blanco, deben firmar en la solapa. Dispondrán de sobres en la secretaría del centro.
El marco legal que regula el proceso se encuentra en la Orden 25/2016 de 13 de junio de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV número 7806, de fecha 16 de junio de 2016).
Sin otro particular, atentamente.
LA DIRECCIÓN.
CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS SOBRE LA
CONSULTA PARA IMPLANTAR EL PLAN ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR